Thi Công chức Thuế – Tài liệu ôn tập môn thuế chuyên ngành vòng 2

Thi Công chức Thuế – Tài liệu ôn tập môn thuế chuyên ngành vòng 2
Ôn Thi Công Chức Thuế Thầy Trường 2022

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN THUẾ CHUYÊN NGÀNH

Người biên soạn: PGS.TS Lê Xuân Trường

Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính
Email: lexuantruonghvtc@gmail.com

[ads-5363260909]
  • 1.Bài giảng tổng hợp lý thuyết 4 luật thuế 2019
  • 2. 24 Bài tập thuế
  • 3.Bài giải chi tiết
  • 4.File Videos ghi âm 12 buổi học tại đây:
[ads-5363260909]

Kiến thức Ôn thi Ôn Thi Công Chức Thuế 2022 – Vòng 2 – 12 Buổi Thầy Trường năm 2021

https://youtube.com/playlist?list=PLwOlemIjJrPbczfERWqKoLQTNtQLiZOUb

+ 68 Bài giảng Tiếng Anh Thầy Cucku: Tiếng Anh Ôn thi Công chức Thuế – trắc nghiệm Tiếng Anh.

https://youtube.com/playlist?list=PLwOlemIjJrPajQ55EeiW8AS_7o_MeldYY

20 Bài đề Mẫu – Tiếng Anh Ôn Công Chức Thuế – Tiếng Anh Thầy Cucku

https://youtube.com/playlist?list=PLwOlemIjJrPbavQj7bXCGZAOC_na-xlPJ

– Tải 20 đề mẫu Tiếng Anh Thuế (Thầy Cucku):

https://websinhvien.com/de-thi/20-bai-de-mau-tieng-anh-on-cong-chuc-thue-tieng-anh-thay-cucku.html

[ads-5363260909]

Download miễn phí:

Thi Công chức Thuế – Tài liệu ôn tập môn thuế chuyên ngành vòng 2 – 1/2 (Phần lý thuyết) PDF

Thi Công chức Thuế – Tài liệu ôn tập môn thuế chuyên ngành vòng 2 – 1/2 ( Phần Bài giải ) PDF

PHẦN I: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ GTGT, THUẾ TNDN, THUẾ TNCN VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

[ads-5363260909]

NỘI DUNG CHÍNH

  • 1. Thuế giá trị gia tăng
  • 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • 3. Thuế thu nhập cá nhân
  • 4. Luật Quản lý thuế

1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NỘI DUNG CHÍNH
1. Phạm vi áp dụng
2. Căn cứ tính thuế
3. Phương pháp tính thuế
4. Quy định về hóa đơn, chứng từ
5. Kê khai, nộp thuế
6. Hoàn thuế

2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU
– Luật Thuế TNDN năm 2008
– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN năm 2013
– Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
– Luật Quản lý thuế số 28/2018/QH14
– Luật số 71/2014/QH13
– Nghị định 218/2013/ND-CP
– Nghị định 83/2013/ ND-CP
– Nghị định 91/2014/ ND-CP
– Nghị định 20/2017/ ND-CP
– Nghị định 144/2017/ ND-CP
– Thông tư 76/2014/ TT-BTC

– Thông tư 118/2014/TT-BTC
– Thông tư 151/2014/ TT-BTC
– Thông tư 156/2013/ TT-BTC
– Thông tư 45/2013/ TT-BTC
– Thông tư 95/2013/ TT-BTC
– Thông tư số 26/VBHN-BTC thông tư hợp nhất các thông tư về thuế TNDN
ngày 24/9/2015
– Thông tư số 28/2017/ TT-BTC
– Thông tư 41/2017/ TT-BTC
– Thông tư 25/2018/ TT-BTC

NỘI DUNG CHÍNH
1. Người nộp thuế
2. Phương pháp và căn cứ tính thuế
3. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn
4. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng BĐS
5. Ưu đãi thuế
6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế.

[ads-5363260909]

3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU
. Luật Thuế TNCN năm 2007
. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN năm 2012
. Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
. Luật Quản lý thuế số 38/2015/QH14
. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
. Nghị định 65/2012/ ND-CP
. Nghị định 53/2013/ND-CP
. Nghị định 91/2014/ND-CP
. Thông tư 111/2013/TT-BTC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU
. Thông tư 119/2014/ TT-BTC
. Thông tư 151/2014/ TT-BTC
. Thông tư 155/2013/ TT-BTC
. Thông tư 92/2015/ TT-BTC
. Thông tư 05/2016/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính
. Thông tư 25/2018/ TT-BTC

NỘI DUNG CHÍNH
1. Người nộp thuế
2. Thu nhập chịu thuế
3. Thu nhập miễn thuế
4. Phương pháp tính thuế
5. Giảm thuế
6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

[ads-5363260909]

4. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TIN CHUNG
– Văn bản pháp lý: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
– Ngày thông qua: 13/6/2019
– Hiệu lực thi hành
– Hiệu lực chung: Từ 1/7/2020
– Hiệu lực đặc thù: Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ

NỘI DUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
1. Những quy định chung
2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý
thuế
3. Đăng ký thuế
4. Kê khai, tính thuế
5. Ấn định thuế
6. Nộp thuế
7. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
8. Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiền phạt.
9. Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử
10. Thông tin người nộp thuế
11.Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan
12.Thanh tra, kiểm tra thuế
13.Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
14.Xử phạt hành chính về quản lý thuế
15.Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
16.Điều khoản thi hành

CÁCH THỨC HỌC LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
❖ Nắm khái quát những nội dung cơ bản
❖ Hiểu mục đích của việc ban hành Luật Quản lý thuế
❖ Hiểu quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
❖ Hiểu những thuật ngữ quan trọng
❖ Hiểu đạo lý của các quy định trong Luật
❖ Lấy được ví dụ thực tiễn của các quy định pháp luật đối với những vấn đề phức tạp
❖ Nắm bắt những quy định mới của Luật số 28/2015/QH14 so với quy định của Luật
Quản lý thuế hiện đang có hiệu lực và ý nghĩa của những sự thay đổi đó.

[ads-5363260909]

PHẦN II: BÀI TẬP THUẾ MÔN THI TỰ LUẬN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
▪ Những nguyên tắc chung khi làm bài tập
▪ Các dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn cụ thể các giải các bài tập

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
▪ Xác định văn bản pháp lý có hiệu lực:
– Nếu dữ kiện đề bài cho rõ kỳ tính thuế; tháng 6/2019; năm 2018, năm 2019…
– Nếu dữ kiện đề bài không cho rõ kỳ tính thuế; Năm 2000, trong năm tính thuế, tháng
tính thuế…
▪ Nếu đề bài không cho rõ dữ kiện để tính thuế
▪ Đọc kỹ yêu cầu đề thi trước khi đọc dữ kiện
▪ Nguyên tắc chung về trình bày
– Viết công thức
– Liệt kê rõ từng căn cứ
– Giải thích rõ cách tính

[ads-5363260909]

CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN

1) Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
2) Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
3) Tính GTGT theo phương pháp trực tiếp kết hợp với tính thuế TNCN
4) Tính thuế TNDN chi phí xuôi
5) Tính thuế TNDN chi phí ngược
6) Tính bổ sung thuế TNDN so với thuế đã kê khai
7) Tính thuế TNCN người Việt Nam
8) Tính thuế TNCN người nước ngoài.