Lưu trữ thẻ: Quy mô lao động

Đánh giá về vai trò của khu công nghiệp và quy mô lao động (P.2)

Vai trò của khu công nghiệp đối với sự phát triển quy mô nhân lực  ...

Mối quan hệ của khu công nghiệp và quy mô lao động: (P.1)

Phân tích sự biến đổi quy mô lao động của các khu công nghiệp và  ...